†††††††††   ††††  †††††††††††††  ††††††††† TAMKO LA IMANI

   ††††††††††††† KUWA MSINGI WETU YA USHIRIKA

            †††††††††††††††††††††††††††††††††A Statement of The Faith forming our Basis of Fellowship

 

                    †††††††††††††††† na Mafundisho ya Kukataliwa na Amri za Kristo

       ††††††††††††† including Doctrines to be Rejected & the Commandments of Christ

                          

 

 ††††††††† MSINGI - Kuwa  kitabu   kijulikanacho  kama  Biblia, ††† chenye  Maandiko††††††  †† ya

††††††††   Musa, Manabii, na Mitume,†† †† ndicho chenye elimu  au habari kuhusu Mungu na

 ††††††††† nia  Yake   wakati  huu   au  ipatikanayo  duniani,  †††††††††na  kimetokana  uongozi wa

 ††††††††† pumzi ya Mungo takita waandishi,  †††††††††na  haina  kosa  lotote katika sehemu zote,

 ††††††††† isipokuwa makosa  ambayo yaweza kupatikana  kutokana  ††na kunakili ††vibaya 

 ††††††††† au tafsiri †† (2 Tim. 3:16;  1 Kor. 2:13;  Ebr. 1:1; 2 Pet. 1:21; 1 Kor. 14:37; Neh.

 ††††††††† 9:30; Yoh. 10:35).

 

                                     †††††††††††††††††† UKWELIKUPOKELEWA

           I-Kuwa Mungu wa pekee wa kweli  ni   yule aliyefunuliwa  kwaIbrahimu,†† Isaka

              na Yakobo,  kwa kutokea malaika,  nakwa  Musa kupitia kwa mwali †††† wa moto

              ambao  haukuteketeza  kijiti  na  pia  kwenye  mlima  waSinai,  na  aliyejifinua

              Mwenyewe katikaBwana Yesu Kristo, kama  Mungu  mkuu aishie kwa uwezo

              wake mwenyewe,BABA MMOJA, aishiye katika nuru  isiwoyeza kukaribiwa,

              lakini  yuko kilamahali  kwa  Roho  Yake,  ambayo  ni sehemu ya  nafsi Yake,

              mbinguni.  Kwa  uwezo  wake  mwenyewe,  ameumba mbingu na nchi, na vyote

              vilivyomo (Isa. 40:13-25; 43:10-12; 44:6-8;  45:5; 46:9-10; Ayubu 38, 39 na 40;

              Kumbu. 6:1-4;  Marko 12:29-32;  1 Kor. 8:4-6;  Efe. 4:6; 1 Tim. 2:5;   Neh. 9:6;

              Ayubu 26:13;  Zab. 124:8;  146:6;  148:5;  Isa. 40:25-27;   Yer.  10:12-13;††††† 27:5;

              32:17-25;   51:15;  Mdo. 14:15;  17:24;   1 Nya. 29:11-14;   Zab. 62:11; †† 145:3;

              Isa. 26:4;  40:26;   Ayubu 9:4;  36:5;    Zab. 92:5;  104:24;  147:4-5; †††† Isa. 28:29;

              Rum. 16:27;   1 Tim. 1:17;  2 Nya. 16:9;   Ayubu 28:24;  34:21;    Zab. 33:13-14;

              44:21; 94:9;  139:7-12;  Mit. 15:3;  Yer. 23:24; 32:19;  Amosi 9:2-3;    Mdo. 17:

              27-28;    Zab. 123:1;   1 Fal. 8:30-39; 43, 49;    Mt. 6:9;   1 Tim. 6:15-16;   1:17).

          II-Kuwa  Yesu  wa  Nazareti  alikuwa Mwana  wa Mungu,†††aliyezaliwanaBikira

              Maria  kwa  uwezo  wa  Roho  Mtakatifu, bila  mwingilio  wa  mtu  mume,†† ††na

              baadaye akapewa roho yule pasipo kipimo,  wakati  wa  ubatizo wake††††(Mt. 1:

              23; 1 Tim. 3:16; Mdo. 2: 22-24, 36; Mt. 1:18-25; Luka 1:26-35; Gal. 4:4;††Isa.

              7:14; Mt. 3:16-17; Isa. 11:2; 42:1; 61:1;  Yoh. 3:34; 7:16; 8:26-28; 14:10-24).

         III-Kuwa kufunuliwakwa Yesu wa Nazaretidunianikulihitajika  kwa  sababu ††ya

             mahali na hali walimokuwemo binadamu  kwa  ajili  ya  mambo  yaliyohusiana

             na  mtu  wa  kwanza(1 Kor. 15:21-22;  Rum. 5:12-19;   Mwa. 3:19;    2 Kor. 5:

            19-21).

        IV-Kuwa  mtu  wa  kwanza  alikuwa  Adamu,††† aliyeumbwa na ††††Mungu kutoka kwa

            mavumbi  ya  ardhi  kama  nafs i hai, au  mwili  wa kawaida wenye  uhai, †† hiki

            kilichoumbwa  kilikuwa   "chema sana"  kwa   namna  na  hali,††† na  akawekwa

            chini ya sheria ambayo kwayo  kuendelea  kwa uhai kurgetegemea utii ††††(Mwa

            2:7; 18:27; Ayubu 4:19; 33:6; 1 Kor. 15:46-49; Mwa. 2:17). 

        V-Kuwa Adamu aliijunja sheria hii,†† ††na  akaamuliwa  kuwa  hafai kuwa  na uzima

              wa milele, †† na  akahukumiwa  kurudi  ardhini  alikotolewa - hukumu iliyomna-

              jisi au kumchafua  na ikawa  sheria  ya  hali  yake  ya kimwili,  †††† na  ikapitishwa

              kwa uzao wake wote †† ††(Mwa. 3:15-19, 22-23; 2 Kor. 1:9; Rum. 7:24;2 Kor. 5:2-

              4; Rum. 7:18-23; Gal. 5:16-17;  Rum. 6:12; 7:21; Yoh. 3:6;  Rum. 5:12; †† 1 Kor.

              15:22; Zab. 51:5; Ayubu 14:4).

††††††† VI-Kuwa  Mungu   kwa  huruma  Yake, ††† alibuni  mpango †† wa  kurudisha hali †† ya

              kwanza ambayo,††††† bila kuweka kando sheria Yake ya haki na ipasayo dhambi

              na mauti,†††† mwishowe  ingemwokoa  mwanadamu kutoka kwa maangamizi, na

              dunia ijazwe na watu wenye  kuishi  milele bila dhambi (Ufu 21:4; Yoh. 3:16;

              2 Tim. 1:10; 1 Yoh. 2:25; 2 Tim. 1:1; Tito 1:2; Rum. 3:26; Yoh. 1:29).

       VII-Kuwa  Alianzisha  mpango  huu  mpango  huu  kwakutoaahadi   kwa †† Adamu,

              Ibrahimu, na Daudi   nabaadaye  akauelezavizurizaidikupitiakwa manabii

              (Mwa. 3:15;  22:18;  Zab. 89:34-37;  33:5;  Hos. 13:14;  Isa. 25:7-9;   51:1-8;

              Yer. 23:5).

       VIII-Kuwa miadi hii ilikuwa na maanaau kiini kwa YesuKristo, ambaye angeto-

              kana na uzaouliohukumiwawa Ibrahimu na Daudi,††† na ambaye,ingawa ali-

              kuwa amevikwahaliyao ya hukumu,††††† angepatanafasiyaufufuo kwa kutii

              kabisa, na,††† †† kwa kufa afutilie mbali sheria ya hukumu hiyo kwa nafsi yake na

              kwawoteamboawangemwamini†† na†† kumtii ††† (1 Kor. 15:45;Ebr. 2:14-18;

              Rum. 1:3; Ebr. 5:8-9; 1:9; Rum. 5:19-21; Gal. 4:4-5;Rum. 8:3-4; †††††Ebr. 2:15;

              9:26; Gal. 1:4; Ebr. 7:27; 5:3-7; 2:17; Rum. 6:10; 6:9; Mdo. 13:34-37;†††† Ufu 1:

              18; Yoh. 5:21-22, 26-27; 14:3;Ufu. 2:7; 3:21; Mt. 25:21; Ebr. 5:9; ††Marko 16:

              16; Mdo. 13:38-39; Rum. 3:22; Zab. 2:6-9; Dan. 7:13-14; Ufu. 11:15; Yer.23:

              5; Zek. 14:9; Efe. 1:9-10).

        IX-Kuwa nikazihiiiliyosababishakuzaliwakwakeKristokimuujiza†† na mama

              wakibinadamu,†† akawezakujitwikamzigo†† wa ††hukumu yetu, na, †† kwa waka-

              ti huo huo,†† akawamwenyewehana dhambi,nakwahivyo,†††††akawa na uwezo

              wa kuinukakutokakwamatesoyamautiiliyohitajikawema auhaki †† yake

              Mungu(Mt. 1:18-25;Luka 1:26-35;Gal. 4:4; Isa. 7:14; Rum. 1:3-4; 8:3;

              2 Kor. 5:21; Ebr. 2:14-17; 4:15).

          X-Kuwa akiwa mzaliwa wa Mungu hivyo,†††††††† akiwandani yakena kutumiwa na

              Mungu kupitia kwa†††† Roho Mtakatifu akaaye ndani,†† ††Yesu alikuwa Imanueli,

              Mungu pamoja nasi,††† Mungualiyefunuliwa†† katikamwili ††††††-ingawa katika

              maisha yake ya kibinadamu,†††† alikuwanamaumbile††† sawana †††mtu asiye ††na

              maisha ya milele,††† mtu wa kufa,†† aliyetokananamwanamke,wa nyumba††††††† na

              mbari ya Daudi,†† na kwa hivyomwenyemateso,†† katikasikuzakeza ††mwili,

              kutokana na matokeoyamakosa ya Adamu,††† ikiwemo mauti iliyowajia †† watu

              wote, aliyoshiriki kwa kuma maubile yaliyofanana nao(Mt. 1:23; 1 Tim. 3:

              16; Ebr. 2:14; Gal. 4:4; Ebr. 2:17).

        XI-Kuwa ujumbe aliouleta kwa watu wa kwake,†††† yaani Wayahudi,†††† kutokakwa

              Mungu,†††† ulikuwa†† ni†† wakuwaitawajewatubunawaache kazi zote za uovo,

              madaiyake juu ya wanauliotakananauungunautawalawakejuuya Wa-

              yahudi;††††††† nakutangazwakwa habarinjemakuwa†† Munguatawarudishia

              ufalmekupitiakwake,†††† na†† kuyatimiza†† yoteyaliyoandikwa katika manabii

              (Marko 1:15; Mt. 4:17; 5:20-48; Yoh. 10:36; 9:35; 11:27; 19:21; 1:49; Mt.

              27: 11-42;Yoh. 10:24-25; Mt. 19:28; 21:42-43; 23:38-39;25:14 mpaka mwi-

              sho;Luka 4:43;13:27-30;19:11-27;22:28-30;†† Mt. 5:17;†† Luka 24:44).

       XII-Kuwakwakutoaujumbe huu,†††† aliuawana Wayahudi †††† na Warumi,††† ambao

              walikuwa,††† kwa vyo vyote vile,††† vyombo vilivyotumiwa ††† na Mungu,†† kutimiza

              kaziiliyoazimiwa†† tangu†† hapo - kuharibiwa†† kwadhambikatikamwili, †††ku-

              pitia kwa mwili†† waYesukutolewamaramojatu,†† ††kama kipatanisho kutan-

              gaza wema wa Mungu,†† kama msingi wa ondoleo la dhambi.††††Wote wanaom-

              wendea†† Mungu†† kupitia†† kwake†† huyu††† aliyesulubiwa, ††† ††† lakini†† aliyefufuka,

              mjumbe wauzaowa Adamu ulioasi, husamehewa.†††††††† Kwa hivyo, kwa mfano,

              damu yake yatutakasa kutoka kwa dhambi (Luka 19:47; 20:1-16; Yoh. 11:

              45-53; Mdo. 10:38-39;13:26-29; 4:27-28; Rum. 8:3;Ebr. 10:10; Rum. 3:25;

              Mdo. 13:38; 1 Yoh. 1:7; Yoh. 14:6; Mdo. 4:12; 1 Pet. 3:18; 2:24; Ebr. 9:14;

              7:27; 9:26-28; Gal. 1:4; Rum. 3:25; 15:8; Gal. 3:21-22; 2:21; 4:4-5; ††Ebr. 9:

              15; Luka 22:20; 24:26, 46-47; Mt. 26:28).

     XIII-Kuwa siku ya tatu,††††††† Mungu alimfufua kutoka kwa wafu,†† na akampandisha

              mbinguniiliawe kuhani mpatanishikati†† yaMungunabinadamu,††††† katika

              jitihadayakuwakusanyakatiyaowatuambaowafaa†† kuokolewa †† kuamini

              na kutii ukweli(1 Cor. 15:4; Mdo. 10:40; 13:30-37; 2:24-27).

     XIV-Kuwayeyenikuhanijuuyanyumba yake mwenyewe tu,††† na haombei ulim-

              wengu mzima,††† au wale wanaojidai kuwa wake hali wametupwakwaajiliya

              kutotii.†††† Kuwa huwasaidia ndugu zake wanaokosea,††† wanapokiri na kuziacha

              dhambi zao(Luka 24:51; Efe. 1:20; Mdo. 5:31; 1 Tim. 2:5; Ebr. 8:1;Mdo.

              15:14; 13:39; Ebr. 4:14-15;Yoh.17:9; Ebr. 10:26; 1 Yoh. 2:1;†† Mit. 28:13).

       XV-Kuwaaliwatumamitumewakatangazewokovukatika yeye,†† jinala pekee

              chini ya mbingu kwalo wanadamu wapate kuokolewa(Mdo. 1:8;Mt. 28:19-20;

              Luka 24: 46-48; Mdo. 26:16-18; 4:12).

     XVI-Kuwa†† njia†† ya†† kupokeawokovuhuunikwakuaminiinjili ††waliyoihubiri,

              nakulichukuajinanakufanyakazi ya Kristo,†† ††††††kwa†† kuzikwamajini,††††† na

              kuendeleakwasaburikatikakuyashika maagizo yote aliyoamuru,†††††† naye

              yoteasihesabikekuwarafikiyakeisipokuwa†† wale†† tuwanaoyatimiza †††ali-

              yoamuru†† (Mod. 13:48; 16:31; Marko 16:16; Rum. 1:16; Mdo. 2:38, 41;

              10:47; 8:12; Gal. 3:27-29; Rum. 6:3-5; 2:7; Mt. 28:20; Joh. 15:14).

    XVII-Kuwa injili ni mambo yanayohusu†††††††††††† "ufalme wa Mungu na Jina lake Yesu

              Kristo" (Mdo. 8:12; 19:8, 10, 20; 28:30, 31).

  XVIII-Kuwamambo†† ya†† Ufalme†† wa†† Mungunimambobayana†† yaliyoshududiwa

              kuhusu Ufalme wa Mungukatikamaandishiyamanabiinamitume, ††††kama

              inavyoelezwa katika mafungu an aya kumi na mbili zifuatazo.

 ††† XIX-Kuwa Mungu atausimamisha ufalme duniani,††††††††† ††"ufalme wa Bwana wetu na

              Kristo wake"(Dan. 2:44;7:13, 14;Ufu. 11:15;Isa. 32:1, 6; 2:3, 4;11:9, 10).

       XX-KuwakwasababuhiiMunguatamtumaYesuKristomwenyewe hapa†† dun-

              iani mwisho wa siku za watu wa Mataifa(Mdo. 3:20, 21; Zab. 102:16, 21;

              2 Tim. 4:1; Mdo. 1:9, 11; Dan. 7:13).

     XXI-KuwaufalmeatakaousimamishautakuwaufalmewaIsraeliutakaorudish-

              wa,katikanchiileileufalme huoulipokuwa hapo awali, yaani, nchi †††iliyop-

              ewaIbrahimukamaurithiwamilelenakwauzao wake (Kristo) kwa agano

              (Mika 4:6-8;Amosi 9:11, 15; Ezek. 37:21, 22;Yer. 23:3, 8;Mwa. 13:14, 17;

              Ebr. 11:8, 9; Gal. 3:16; Law. 26:42; Mika 7:20).

    XXII-Kuwakurudishwakwaufalmekwa†† Waisraeli†† kutasababisha †††† kukusanywa

              kwa†† wateulewake†† Mungulakini†† taifa†† lililotawanyika,†† Wayahudi;†† wata-

              pandwatenakatikanchiyababazao,itakapokuwaimekombolewa ††kutoka

              kwa†† "Ukiwa wa vizazi vingi"; kujengwa†† tena†† kwa†† ††Yerusalemuuwe††† "kiti

              cha enzi cha Bwana"na mji mkuu ulimwenguni kote(Isa. 11:12; Yer. 31:10;

              Zek. 8:8;Ezek. 36:34, 36;Isa. 51:3; 60:15; 62:4;Yer. 3:17;†† Mika 4:7, 8;

              Yoeli 3:17; Isa. 24:23).

  XXIII-Kuwa††watawalawaufalmehuoutakaokuwaumeimarishwawatakuwa nu-

              duguzake†† Kristo,†† wa†† vizazivyote,††† ambaowatatokananaufufuo na ku-

              geuzwakwao,†† nakusanyiko,†† wakiwa pamoja na Kristokama kiongozi wao,

              mkusanyiko wa "uzao wa Ibrahimu",†††† ††††ambaye katika yeye mataifa yote ya-

              tabarikiwa, wakiwemo "Ibrahimu,†† Isaka,†† na Yakobo,†† na manabii wote",na

              wote katika vizazi vyao waliokuwa na uaminifu kama wao ††(Dan. 12:2; Luka

              13:28;†† Ufu. 11:18;1 Thes. 4:15-17;Yoh. 5:28, 29; 6:39, 40;†† Luke 14:14;

              Mt. 24: 34, 46).

  XXIV-Kuwaatakapofunuliwa au kuja Kristo,†††††††† na kabla ya ufalme kusimamishwa,

             walewenyekuaminishwaaukutadiriki†† (yaani,wale wanaofahamu mapenzi

              yakeMungu,††††† nawameitwakujishughulishana kazi hiyo),†††† waliokufana

              waliohaiówatiifunawasiotiiówataitwambeleya kiti chake cha hukumu

             "kuhukumiwa kulingana nakazizao"††† na†††† "kupokea ijara yamambo aliyo-

              tendakwamwili,††††† kadiri†† alivyotenda,†††† kwamba†† ni†† mema†† aumabaya"

              (2 Kor. 5:10;2 Tim. 4:1; Rum. 2:5, 6, 16; 14:10-12; 1 Kor. 4:5; Ufu. 11:18).

    XXV-Kuwa†† wasio†† waaminifuwatakuwa†† katikaaibuna "mauti ya pili",na waa-

              minifu†† watavikwa†† kutoharibibika, miiliyakuishimilele, †††na kupewa hesh-

              imayakutawalapamojayaYesu†† kamawarithi†† pamojanaye†† wa†† ufalme,

              warithi nchi pamoja,††† na washiriki usimamiziwamamlakayake Mungukati

              ya watu katika kila jambo (Mt. 7:21-23;8:12;25:31-46;Dan.12:2;Gal. 6:8;5:21;

              2 Thes. 1:8; Ebr. 10:26-28; 2 Pet. 2:12; Ufu. 21:8; Mal. 4:1;Zab. 37:27-40;

              Mit. 10:24-30;1 Kor. 15:51-55; 2 Kor. 5:1-4; Yak. 1:12; Rum. 2:7;††††† Yoh. 10:

              28; Mt. 5:5;Zab. 37:9, 22, 29; Ufu. 5:9;Dan. 7:27; 1 Thes. 2:12; 2 Pet. 1:11;

              Ufu. 3:21; 2 Tim. 2:12; Ufu. 5:10; Zab. 49:7-9; Luka 22:29, 30).

  XXVI-Kuwa Ufalme wa Mungu,†† ukiwa hivi,†††† utaendelea kwa miaka elfu moja,†† †††ka-

              tika muda huo dhambi†† namautiitaendeleakatiya raia wa nchi,†† ingawa ni

              kwa kiwango cha chini sana kuliko wakati huu(Ufu. 20:1-6; 11:15; Isa. 65:20;

              Ezek. 37:22, 25; 1 Kor. 15:24, 28).

 XXVII-Kuwa†† sheria†† itaimarishwa†† itakayowaendea†† mataifa†† yote††† ili†† "ikwafunze

              haki",†††† matokeo yake yatakuwa kumalizwa kwa vita duniani;††† na "dunia ita-

              jazwa maarifa ya utukufu wa BWANA,††††††† ††††kamamajiyaifunikavyobahari"

             (Mika 4:2; Isa. 42:4; 11:1-5; 2:2-4; Hab. 2:14).

XXVIII-Kuwa juhudi ya Ufalme itakuwa kuwaangamiza adui wote,††††††† ††††††††††na hatimaye

              mauti yenyewe,††† †††† †††††† kwa kuwafungulia mataifa yote njia ya uzima,†† †††ambayo

              wataingia kwa imani,††††† †† ††katika miaka hiyo elfu moja,††††††† na(haswa)mwisho

              wake (1 Kor. 15:25, 26; Ufu. 21:4; 20:12-15; Isa. 25:6-8).

   XXIX-uwa†† mwishowa†† miaka†† elfumoja,†††††† kutakuweponaufufuo na hukumu ya

               jumla, †††††† matokeoyakeni kuangamizwakwa waovu wote,†† nakupewauzima

              wamilele wale ambao watakuwa wamejipatiajina la sifa†††††††††(chini ya neema

              ya Mungu) ya kuishi milele katika hiyo miaka elfu moja†† ††(Ufu. 20:11-15;

              1 Kor. 15:24).

    XXX-Kuwa serikali itatolewa na Yesu,††††† apewe Baba,††† atakayejifunua kama "yote

              kwa wote"; wakisharejeshwa katikaurafiki na Mungu††† (1 Kor. 15:28).

                                 ††† mbili†† faharasa